Algemene voorwaarden

Dankzij de samenwerking van Isabel Verhaert en Nathalie Rassauw (vertegenwoordigers van The Professional Goddess Project) met erkend dienstverlener Arbores kan jij als klant gebruik maken van steun van de overheid via de KMO portefeuille. 

Indien u gebruik maakt van de KMO portefeuille vindt u de algemene voorwaarden van Arbores hier.


Lees aandachtig voor u definitief inschrijft. 

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Nathalie Rassauw en Isabel Verhaert van de The Professional Goddess Project (hierna genoemd "PGP") en andere partijen. Deze versie dd 14 juni 2019 vervangt alle voorgaande versies.

Artikel 1: Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

1.1. Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website (www.professionalgoddessproject.be).

1.2. Inschrijvingen kunnen gebeuren via (opsomming is niet exhaustief) e-mail, Facebook, Messenger, LinkedIn, telefoon,… Een inschrijving is pas definitief nadat het inschrijvingsformulier van  ingevuld en ondertekend door de klant werd terugbezorgd aan PGP via mail en nadat PGP de ontvangst van dit ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier bevestigd heeft via mail. Door de ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart de klant zich ook akkoord met de algemene en annulatievoorwaarden van PGP.

1.3. De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 50€) als schadebeding.

1.4. De factuur wordt standaard verstuurd via mail naar het e-mailadres dat de klant vermeld heeft op het inschrijvingsformulier (opleidingen) of op het document persoonlijke gegevens. Eventuele klachten over de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 14 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren.

1.5. De klant kan pas deelnemen aan de opleiding wanneer de factuur volledig werd betaald.

1.6. In het geval dat de klant betaalt via de KMO-portefeuille, dan dient de klant na ontvangst van de factuur het BTW-bedrag onmiddellijk over te schrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. Tevens dient de klant de aanvraag van de KMO-portefeuille onmiddellijk in orde te brengen. De klant verplicht zich ertoe de kortst mogelijke doorlooptermijn van de aanvraag tot betaling te respecteren. De klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de KMO-portefeuille en het bekomen van deze subsidie. Bij onregelmatigheden, onjuist of onwettig gebruik van deze subsidie is de klant verantwoordelijk voor de gevolgen en zal hij/zij gehouden zijn de prestaties van de dienstverlener integraal te betalen. Indien er hierdoor negatieve gevolgen zijn voor Arbores of PGP, dan kan de klant hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Eventuele gevolgen en de daaraan verbonden kosten, zullen ten laste van de klant worden gelegd.

1.7. In het geval dat de klant betaalt via een loopbaancheque en/of opleidingcheque, dan dient de klant de aanvraag van de loopbaancheque en/of opleidingcheque onmiddellijk in orde te brengen. De klant verplicht zich ertoe de kortst mogelijke doorlooptermijn van de aanvraag tot betaling te respecteren. De klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de loopbaancheque en/of opleidingscheque. Bij onregelmatigheden, onjuist of onwettig gebruik van deze subsidie is de klant verantwoordelijk voor de gevolgen en zal hij/zij gehouden zijn de prestaties van de dienstverlener integraal te betalen. Indien er hierdoor negatieve gevolgen zijn voor Arbores of PGP, dan kan de klant hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Eventuele gevolgen en de daaraan verbonden kosten, zullen ten laste van de klant worden gelegd.

Artikel 2: Annulering door de klant

2.1. Een officiële annulering gebeurt via e-mail. De annulering kan eventueel ook voorafgegaan worden door een telefonische verwittiging.

2.2. Annulatietermijnen:
– als de klant op meer dan 30 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht annuleert, dient hij 50% van het bedrag van de overeenkomst te betalen.
– als de klant op minder dan 30 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht annuleert, dient hij 75% van het bedrag van de overeenkomst te betalen.
– als de klant op minder dan 14 dagen voor aanvang van de opdracht annu-leert, dient hij de volledige 100% van het bedrag van de overeenkomst te betalen.

Artikel 3: Annulering of opschorting door PGP

3.1. Indien er onvoldoende deelnemers zijn, dan kan PGP de dienstverlening annuleren. Het inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort.

3.2. Bij ziekte/familiale omstandigheden/overmacht van Isabel Verhaert of Nathalie Rassauw of een onderaannemer wordt de dienstverlening opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik dat Isabel Verhaert of Nathalie Rassauw of de onderaannemer hiertoe in staat is. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 4: Klachten

4.1. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na een dienst.

4.2. De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

4.3. De schadevergoeding waartoe PGP gehouden is, beperkt zich tot het totaal factuurbedrag van de klant.

Artikel 5: Auteursrechten

5.1. Alle documenten (al dan niet juridisch), teksten, concepten, cursussen,… van PGP zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan hier iets van te gebruiken/kopiëren/reproduceren/verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van PGP is altijd beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

Artikel 7: Privacy

7.1. Hoe PGP omgaat met de gegevens van de klant wordt uitdrukkelijk beschreven in de privacy-verklaring, die je vindt via de website van Arbores: https://www.arbores.be/privacy/

7.2. PGP beheert de gegevens van een klant volgens de richtlijnen van de privacy-wetgeving.

Artikel 8: Jurisdictie

8.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.

8.2. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

8.3. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Arbores.